اطلاعیه پذیرش

پذیرش از ساعت 14 امروز، سه شنبه 3، بهمن آغاز خواهد شد.
آدرس: دانشگاه یزد_پردیس علوم