برنامه زمان بندی نهایی و نکات مهم

برنامه زمان بندی نهایی سخنرانیها و پوسترها از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

http://www.scm25.ir/fa/Uploads/Download/e0b4f402-29ba-4565-a0e5-5b81e1f809bc.rar
نکات مهم برای عزیزانی که سخنرانی دارند:
 حتما فایل سخنرانی خود را به همراه داشته باشید 
10 دقیقه قبل از شروع جلسه، به مسئول کامپیوتر سالن مربوطه، تحویل دهید.
دوستانی که پوستر دارند توجه نمایند:
پس از انجام امور پذیرش، پوستر خود را در محل های تعیین شده نصب نمایید
زمان ارائه پوسترها، ساعت 12 تا 14 روز چهارشنبه و پنجشنبه می باشد.
لطفا از قبل پوستر خود را چاپ نمایید. امکانات چاپ پوستر در دانشگاه وجود ندارد.