ابعاد پوستر

قابل توجه شرکت کنندگانی که ارائه بصورت پسوتر دارند:

ابعاد پوستر  
طول 120 سانتی متر
عرض 80 سانتی متر
چاپ رنگی