محل برگزاری

بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی در محل پردیس علوم دانشگاه یزد برگزار می شود.