فایل

گروه عنوان فایل دانلود
نگارش مقاله راهنمای نگارش مقالات
فرم تعهد اصالت مقاله فرم تعهد اصالت مقاله
نتایج داوری مقالات_17 دی 1396 نتایج داوری مقالات_17 دی 1396
فرم تکمیل مشخصات مقاله فرم تکمیل مشخصات مقاله
راهنمای پرداخت هزینه های کنفرانس راهنمای پرداخت هزینه های کنفرانس
اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان
قالب پوستر و سخنرانی قالب پوستر و سخنرانی
برنامه زمان بندی اصلاح شده برنامه زمان بندی اصلاح شده
برنامه زمان بندی نهایی برنامه زمان بندی نهایی