محورهای همایش

بلورشناسی و کانی شناسی
 • کــانـه آرایــی گـــوهـرهـا
 • زمین شناسی بلورها و کانی ها
 • بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها
 • ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها
 • بررسی ساختار مواد و بلورها با اشعه x
 • کـانی شـناسی پـزشـکی و زیست محیطی
 • زمــین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها
 • مطالعه ساختار و خواص فيزيكی لايه های نازك
 • بلـورشـناسی و کـانی شـناسی کـانی هـای صنعتی
 • خـواص فـیزیکی، شـیمیایی و هـندسه بلورها و کانی ها
 • روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلور و کانی شناسی
 • سـایر زمـینه هـای مـرتبط با عـلوم بلورشـناسی و کـانی شناسی